షట్ ప్రత్యయాలు Shat Pratyayalu

షట్ ప్రత్యయాలు
 Shat Pratyayalu

తెలుగులో M.A. చేసే విద్యార్థులకు ఈ షట్ ప్రత్యయాలు ఛందఃశాస్త్రంలో ఒక పాఠ్యాంశంగా ఉంటుంది. ఆ విద్యార్థులకు ఉపయోగకరంగా ఉండాలని, జిజ్ఞాసులకూ ఉపకరిస్తుందని ఈ పాఠాన్ని అందించడం జరుగుతుంది.

షట్ ప్రత్యయాలు -
  1.   ప్రస్తారం
  2.   నష్టలబ్ధి
  3.   ఉద్దిష్టం
  4.   వృత్తసంఖ్య
  5.   లగక్రియ
  6.   అధ్వం 
వీటి గురించి ఇందులో వివరించాను. అన్నట్లు మీకు ఈ పాఠం నచ్చితే పలువురితో పంచుకొండి. నచ్చకుంటే కారణాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలూ తెలుపండి. మునుముందు పాఠాల్లో జాగ్రత్తపడతాను. మీకొరకు చేస్తున్న పాఠాలు, మీకు నచ్చేట్టుగానే,ఉపయోగకరంగానే ఉండాలనేది కోరిక. అందుకు, మీ సహకారాన్ని ఎప్పుడూ కోరుకుంటానుమీ దీని PPT కావాలనుకుంటే ---

                 https://1drv.ms/p/s!AmMA1qKG09oghSb81IF7qnsl7np2
అత్వ ఇత్వ ఉత్వ సంధులు Atva Itva Utva Sandhulu


ఈ పాఠంలో -


  1.  అత్వ సంధి / అకార సంధి
  2.  ఇత్వ సంధి / ఇకార సంధి
  3.  ఉత్వ సంధి / ఉకార సంధి
  4.  యడాగమ సంధి
అనేవి వివరింపబడినాయి.

Telugu Adesha sandhulu తెలుగు ఆదేశ సంధులు

Kanda Padyam కంద పద్యం

ఇందులో కంద పద్యం లక్షణాలు తెలుపబడినాయి.

ఉప జాతులు (సీసం-ఆట వెలది - తేటగీతి) Upajathulu (Sisam, Ataveladi, Tetagithi)

ఈ వీడియో పాఠంలో ఉప జాతులు అంటే -
సీసం-ఆట వెలది - తేటగీతి
అనే వాని లక్షణాలు, ఉదాహరణలు నేర్పినాము.

Sanskrit - Ach Sandhi సంస్కృత అచ్ సంధులు


ఇందులో విద్యార్థుల కొరకు -
1. సవర్ణ దీర్ఘ సంధి,
2. గుణ సంధి,
3. వృద్ధి సంధి,
4. యణాదేశ సంధి
         - అనే నాలుగు సంధులనుగురించి వివరించ బడింది.

Sandhi - Parichayam సంధి - పరిచయం

సంధులను అధ్యయనం చెయ్యాలనుకునే విద్యార్థులకు ప్రాథమికంగా తెలియాల్సిన కొన్ని విషయాలను ఈ పాఠంలో తెలుపడం జరిగింది.